';

OPEN Server VIP, phiên bản BETA Test, Click Join Team GA
Cấu hình Del comment group

Nhập Token

Nhập ID Group