';

OPEN Server VIP, phiên bản BETA Test, Click Join Team GA
Cấu hình gửi tin nhắn


Hàm thay thế!

$me Tên người gửi (của token)
$target Tên người nhận
$targetID UID người nhận

Báo cáo gửi tin nhắn